Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Wanneer u een reservering maakt bij Beautiful Britain betekent dit dat u akkoord gaat met onze algemene en bijzondere voorwaarden.
Beautiful Britain erkent de algemene voorwaarden van de Geschillen commissie Reizen

Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reis-bemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.

Artikel 2: Promotie
§1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij:
a)wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; de brochure moet daarvan uitdrukkelijk melding maken;
b)er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.
§2. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van zijn reispromotie schrappen:

Artikel 3: Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar
De reisorganisator en / of reisbemiddelaar zijn verplicht:

§1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen:
a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten in orde zouden kunnen brengen. Reizigers van niet- Belgische nationaliteit moeten bij de betrokken ambassade(s) of consulaat(aten) infor-meren welke administratieve formaliteiten zij moeten vervullen;
b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of bijstandsverzekering;
c) de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten.
§2. ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:
a)dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats;
b)naam, adres, telefoon-, faxnummer en/of e-mail adres van hetzij de plaatselijke ver-tegenwoordiging van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke in-stanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator;
c) Voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waar-door rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is.

De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laat-tijdig gesloten contract:

Artikel 4: Informatie vanwege de reiziger
De reiziger moet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis.
Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reis-organisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5: Totstandkomen van het contract
§1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.
§2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet via de namens de reisorganisator optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.

Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

Artikel 6: Prijs
§1. De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:
a)de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
b)de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
c)de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.
Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs.
§2. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan.
§3. Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald.

Artikel 7: Betaling van de reissom
§1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon, als voorschot, een gedeelte van de globale of totale reissom zoals in de bijzondere reisvoorwaarden bepaald.
§2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.
§3. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.

Artikel 8: Overdraagbaarheid van de boeking
§1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.
§2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de reis en de kosten van de overdracht.

Artikel 9: Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de -bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 10: Wijziging door de reisorganisator vóór de afreis
§1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.
§2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.
§3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.
§4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

Artikel 11: Verbreking door de reisorganisator vóór afreis
§1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
– ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen.
– ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.
§2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij: de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht; de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 12: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis
§1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.
§2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.
§3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 13: Verbreking door de reiziger
De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het reis-programma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de reisorganisator
§1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.
§2. De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
§3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot reisorganisa-tie inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.
§4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.
§5. Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet van 16 februari 1994 van toepassing.

Artikel 15: Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun aangestelden en/of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Artikel 16: Klachtenregeling
Vóór de afreis:
§1. Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar en/of reisorganisator.
Tijdens de reis:
§2. Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.
Daarvoor moet hij zich – in deze volgorde – wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator.
Na de reis:
§3. Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

Artikel 17: Verzoeningsprocedure

§1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.
§2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.
§3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoe-ningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van 50 euro heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart worden.
§4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.
§5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

Secretariaat van de “Cel verzoening”:
e-mail: verzoening.gr@skynet.be

Artikel 18: Arbitrage of Rechtbank

§1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen.
§2. De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de geschillencommissie te aanvaarden noch als eisende noch als verwerende partij
§3. Voor geëiste bedragen vanaf 1250 euro, beschikt iedere verwerende partij over een termijn van 10 kalenderdagen om een door de eisende partij aangevraagde arbitrageprocedure per aangetekende brief te weigeren, waarna het geschil voor de gewone rechtbank kan worden aanhangig gemaakt.Onder de 1250 euro staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger.
§4. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. licha-melijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.
§5. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenre-glement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hier-tegen is geen beroep mogelijk.

Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
City Atrium, Vooruitgangstraat 60 – 1210 Brussel
e-mail: clv.gr@skynet.be

Bijzondere voorwaarden Beautiful Britain

Naast de algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie reizen hanteert Beautiful Britain nog volgende bijzondere voorwaarden

TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST

Totstandkoming
Op het moment dat u alle gegevens heeft doorgegeven en akkoord bent gegaan met de algemene en bijzondere voorwaarden, beschouwt Beautiful Britain dit als een definitieve reservering. Bij wijzigingen en annuleringen worden de bijzondere voorwaarden gehanteerd. Ook een boeking op aanvraag beschouwt Beautiful Britain als een definitieve reservering. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur. U dient te controleren of de (persoons)gegevens op deze bevestiging/factuur juist zijn. Is hetgeen op de bevestiging/factuur vermeld staat niet in overeenstemming met wat u heeft gereserveerd dient u contact met ons op te nemen.

Voorboekingen
Voorboekingen zijn aanmeldingen voor nog niet gepubliceerde reizen in het volgende seizoen. Wij behouden ons het recht voor om bij deze nog niet gepubliceerde reizen wijzigingen aan te brengen (b.v. in het vluchtschema, tijden, route, prestatie, prijs, voorwaarden). Voorboekingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Voor een voorboeking wordt een aanbetaling van € 50 per persoon in rekening gebracht. Zodra ons nieuwe aanbod uit is ontvangt u de definitieve factuur en kunt u de boeking nog binnen 5 dagen kosteloos annuleren of wijzigen, daarna is de boeking bindend.

Reisduur
Indien, bij reizen waarbij vervoer is inbegrepen, de reis- en verblijfsduur in de publicatie is vermeld in dagen, worden de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht de vertrek- en aankomsttijd, als gehele dagen meegeteld. Dit kan er in sommige gevallen toe leiden dat het feitelijk verblijf op de bestemming minder dagen telt dan in de publicatie vermeld.

REISSOM

Prijzen
De vermelde prijzen op de website Beautiful Britain(www.beautifulbritain.be) zijn per persoon en alleen geldig bij de minimale bezetting. Kinderkorting en korting voor een extra bed op de kamer worden nooit in combinatie gegeven. Babybedjes, kluisjes en dergelijke dienen ter plaatse te worden afgerekend indien van toepassing. De prijzen van deze plaatselijke kosten zijn indicatief en kunnen in werkelijkheid afwijken. De prijzen zijn vastgesteld op basis van prijzen, belastingen en wisselkoersen van 01/09/2016. Indien zich na dit tijdstip wijzigingen voordoen in genoemde componenten dan behoudt Beautiful Britain het recht deze kosten door te berekenen. De prijzen kunnen tijdens het seizoen fluctueren.

Wijziging reissom
Zolang de gehele reissom niet is voldaan, heeft Beautiful Britain het recht om tot 20 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. (cfr. Art.6 algemene voorwaarden)

BOEKEN EN BETALEN

Hoofdelijk aansprakelijk
Degene die een reis boekt is hoofdelijk aansprakelijk (ook voor alle anderen die hij/zij aanmeldt). Ten aanzien van minderjarige reizigers moet worden aangetoond dat ouders of voogden toestemming hebben verleend. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) en de reisorganisatie verloopt uitsluitend via de aanmelder.

Wijzigingen
Na totstandkoming van de overeenkomst kunt u verzoeken om één of ander te wijzigen. Hiervoor geldt, voor zover de gewenste wijziging nog mogelijk is, de voorwaarde dat u de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Indien de wijziging plaatsvindt binnen 28 dagen voor vertrek, worden €30,- wijzigingskosten in rekening gebrecht. Bovendien bent u gehouden eventuele door de wijziging ontstane extra kosten te vergoeden.
Uitstel van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop de annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn.
In dat geval zijn geen wijzigingskosten verschuldigd maar annuleringskosten.

Uitzonderingen
a. vluchten kunnen niet gewijzigd worden (zie uitzonderingen annuleren)
b.vooraf geboekte tickets, zoals bijvoorbeeld voetbaltickets, Military Tatto tickets en theatertickets kunnen niet gewijzigd worden. Hetzelfde geldt voor Legoland arrangementen.
c.Eurostar treintickets kunnen vanaf de 14e dag (inclusfief) voor de vertrekdag niet meer gewijzigd worden.
Wijzigingen die niet via Beautiful Britain zijn gemaakt kunnen kosten met zich meebrengen. Deze kunnen niet op Beautiful Britain worden verhaald.

Annuleren
Annuleringen dienen schriftelijk binnen 3 dagen na de gebeurtenis waardoor de reis (geheel of gedeeltelijk) wordt geannuleerd te worden gemeld. Houd er rekening mee dat een annulering nooit kosteloos verloopt. Alleen indien u een annuleringsverzekering heeft afgesloten én bij een geldige reden, kan u deze kosten recupereren via de verzekeringsmaatschappij. Beautiful Britain kan een annulering alleen in behandeling nemen wanneer deze schriftelijk is ingediend door de hoofdboeker. Een medereiziger is niet hoofdelijk aansprakelijk en kan daarom geen annulering doorgeven.

Annuleringskosten
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a. bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling.
b. bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom.
c. bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
d. bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
e. bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
f. bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
g. bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom.

Uitzonderingen:
a.bij annulering van vluchten bedragen de annuleringskosten altijd 100%
b.bij annulering van vooraf geboekte tickets, zoals bijvoorbeeld voetbaltickets, Military Tattoo tickets en theatertickets, bedragen de annuleringskosten altijd 100%. Hetzelfde geldt voor Legoland arrangementen.

Betalen
De aanbetaling is 25% van de reissom. Ook dienen de kosten van de annuleringsverzekering en de eventuele reserveringskosten direct te worden voldaan. Het saldobedrag dient vier weken voor vertrek aan Beautiful Britain betaald te zijn. Wanneer u binnen vier weken voor vertrek boekt, dient u het totale bedrag in één keer over te maken.

Bij niet tijdige betaling zal Beautiful Britain u daar schriftelijk op wijzen. Vervolgens heeft u alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 5 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd. Beautiful Britain heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. Mocht de betaling nog steeds uitblijven zal Beautiful Britain deze kosten via gerechtelijke weg vorderen. De hiermee gepaard gaande extra kosten zijn ten laste van de schuldenaar. Bovendien zullen wij aanspraak maken op de wettelijke en contractuele intrest, vanaf het moment van het verstrijken van de betalingstermijn.

Reisdocumenten
U ontvangt uw reisdocumenten ca. 2 weken voor vertrek, mits betaling van de volledige reissom.

Formaliteiten

Voor een bezoek aan Groot-Brittannië heeft u een geldige identiteitskaart nodig. Deze moet nog geldig zijn tot en met de dag van uw thuiskomst. Personen met een andere nationaliteit dan de Belgsiche, dienen
contact op te nemen met hun ambassade om te informeren naar de juiste benodigde reisdocumenten. U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste reisdocumenten. Beautiful Britain kan
hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Bijzondere voorwaarden internet reserveringen
Beautiful Britain stelt naar het best vermogen de informatie op de site samen.
Alle op deze internet site genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten. Indien de prijs in een boeking niet overeenkomt met de werkelijke prijs zal de klant binnen 48 uur op de hoogte worden gesteld.
De boeking kan in dit geval zowel door de reiziger als door Beautiful Britain worden geannuleerd. Hieruit zullen geen annuleringskosten voortvloeien. Aan de gedane boeking kunnen geen rechten worden ontleend.
De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.
Hoewel artikel 80 van de handelspraktijkenwet bij de verkoop op afstand in een termijn van zeven werkdagen voorziet waarbinnen de consument de overeenkomst kan verzaken is dit verzakingsrecht niet van toepassing op de contracten gesloten via de website.
Ingevolge het KB van 18 november 2002 worden overeenkomsten op afstand betreffende diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding onder bepaalde voorwaarden uitgesloten van het toepassingsgebied van de artikelen 79 en 80 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.

Extra informatie en weetjes

Vooraf geboekte tickets
Voor vooraf geboekte tickets, zoals voetbaltickets, Military Tattoo tickets en theatertickets, geldt dat de prijs die op uw kaartje staat lager kan zijn dan de prijs die u via Beautiful Britain betaalt. Dit heeft te maken met de administratiekosten die onze agent ter plaatse ons aanrekent. Echter u bent vooraf zeker van een ticket!

Kortingen
Bij (vroegboek)kortingen geldt dat u slechts van één voordeel per reservering kan gebruik maken

Kinderkorting
Kinderen komen alleen in aanmerking voor kinderkorting (indien van toepassing) wanneer ze slapen op de kamer bij twee volbetalenden. Indien kinderen gratis mogen overnachten wordt ter plaatse veelal een kleine vergoeding gevraagd voor de maaltijden zoals het ontbijt. Hou er rekening mee dat er meestal een extra bed/extra bedden in de kamer geplaatst worden. Hierdoor wordt de ruimte in de kamer beperkt. Extra bedden zijn vaak bijzetbedden of opklapbedden.
Indien voor kinderen een eigen kamer wordt gevraagd, betalen de kinderen dezelfde prijs als de volwassenen.

Kinderstoel/kinderbedje
De meeste accommodatieverschaffers hebben een beperkt aantal kinderstoelen en-bedjes beschikbaar.
Voor beddengoed voor een kinderbedje dient u zelf te zorgen en dit wat de verhuringen betreft. Wanneer u een kinderstoel of –bedje wilt reserveren dan dient u dit bij reservatie op te geven. Beschikbaarheid kan door Beautiful Britain nooit worden gegarandeerd.

Speciale wensen
Heeft u een bepaalde voorkeur –preferentie- voor bijvoorbeeld ligging (bij de lift, bij het zwembad etc.) of kamertype (met bad, met balkon etc.) dan kunt u dit bij boeking doorgeven. Beautiful Britain zal uw voorkeur kenbaar maken bij de dienstverlener. Deze zal trachten tegemoet te komen aan uw verzoek, indien mogelijk. Beautiful Britain kan dit echter niet garanderen.
Indien deze voorkeur voor de reiziger van dergelijk belang is dat het al dan niet boeken van de reis ervan afhangt, spreekt men van een essentie.Dit moet wel bij de boeking duidelijk gesteld worden. Beautiful Britain behoudt zich het recht voor om voor een essentie de volgende kosten in rekening te brengen: €20,- per boeking + eventuele door de dienstverleners in rekening gebrachte, extra kosten.

Borg
Ter plaatse kan een borg gevraagd worden voor bijvoorbeeld uw accommodatie, kinderstoelen, kinderbedjes, beddengoed en/of tuinmeubelen. Deze krijgt u terug wanneer u alles weer in goede staat oplevert. De borg is een zaak tussen u en de accommodatieverschaffer.

Faciliteiten van de accommodatie
Bij de beschrijvingen van de verschillende accommodaties vindt u een opsomming van de faciliteiten. Hou er rekening mee dat voor het gebruik van bepaalde faciliteiten, zoals sauna’s en tennisbanen soms een toeslag betaald moet worden. Het is mogelijk dat faciliteiten in het voor- en naseizoen of bij gebrek aan belangstelling gesloten zijn.

Interieur van de accommodatie
Het beeldmateriaal dat op deze site/ als in de brochure is gebruikt dient slechts ter indicatie. Aangezien niet iedere hotelkamer, huisje etc. gelijk is, kan het voorkomen dat de u toegewezen accommodatie afwijkt van de foto’s op deze website/ in deze brochure..
De keukeninventaris is veelal beperkter dan in België. Zo is bijvoorbeeld een koffiezetapparaat niet altijd aanwezig. In de badkamer is het soms niet mogelijk om de douchekop op te hangen.

Vervoer
voertuigen die op LPG rijden mogen niet reizen met Eurotunnel. Wel mogen campers en caravans onder bepaalde voorwaarden ingebouwde LPG installaties meenemen om te koken, voor verlichting, air-conditioning en verwarming. Beautiful Britain is niet aansprakelijk indien uw voertuig door het inspectieteam passage wordt geweigerd.
a.het is in Groot-Brittannië wettelijk niet toegestaan om met een caravan/aanhanger te rijden die langer is dan 7 meter (incl. dissel) of breder dan 2.3 meter. Een caravan/aanhanger meenemen die niet binnen de toegestane afmetingen valt is dus voor eigen risico. Beautiful Britain accepteert hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.
b.passage kan niet worden gegarandeerd wanneer de afmetingen van uw voertuig groter blijken te zijn dan bij boeking aangegeven. Schade die hieruit voortvloeit kan niet op House of Britain Belgium worden verhaald.
c.voertuigen die commerciële goederen vervoeren worden beschouwd als vracht. Wanneer u dit niet bij boeking heeft kenbaar gemaakt kan dit ter plaatse bijbetaling en vertraging betekenen. Beautiful Britain is hiervoor niet aansprakelijk.
d.sinds de invoering van de wet tegen het terrorisme is iedere passagier verplicht de volgende gegevens te verstrekken bij het maken van een passage per schip:
1. Initialen en volledige achternaam
2. Geslacht
3. Nationaliteit
4. Geboortedatum
5. Merk en kenteken van het vervoermiddel voor zover van toepassing

e.namen zoals vermeld op de reisdocumenten moeten overeenkomen met de namen zoals vermeld op de identiteitskaarten. U dient bij reservatie de juiste informatie aan Beautiful Britain door te geven. Indien u door de vervoersmaatschappij wordt geweigerd op grond van onjuiste informatie op de reisdocumenten, kan deze schade niet op Beautiful Britain worden verhaald.
f.passagiers worden geacht bekend te zijn met de vervoersvoorwaarden van de maatschappij in kwestie. Deze zijn terug te vinden op de website van de maatschappij.
g.passagiers die speciale assistentie nodig hebben dienen dit bij boeking te melden. Bij check-in kunnen zij zich melden bij de vertegenwoordiger van de maatschappij, die zorgt voor assistentie. Lichamelijk gehandicapten kunnen dit eveneens doorgeven aan de reserveringsafdeling van Beautiful Britain. Deze zal proberen een gunstige plaats op het autodek te reserveren (bij de liften) of zorgen voor assistentie van de bemanning. Dit kan echter nimmer worden gegarandeerd. U dient zich bij check-in bekend te maken.
h.de check-in tijden zijn per vervoersmaatschappij verschillend. Afhankelijk van de gekozen maatschappij bedraagt de check-in tijd tussen de 30 en 120 minuten. Onze medewerkers kunnen u meer gedetailleerde informatie verstrekken.

Klachten
Het is altijd mogelijk dat uw reis niet voldoet aan uw verwachtingen en/of eisen. Mocht dit het geval zijn, dan dient u hiervan in eerste instantie direct melding te maken bij de verantwoordelijke dienstverlener zoals de accommodatieverschaffer of vervoersmaatschappij. Deze krijgt hiermee de kans uw klacht of het probleem op te lossen. Indien dit ter plekke niet naar tevredenheid gebeurt kunt u contact opnemen met ons kantoor. Wij zijn tevens zeven dagen per week bereikbaar op telefoonnummer 0032-476 96 02 en zullen onze uiterste best doen u te helpen. Klachten die niet bij ons gemeld zijn vanaf de bestemming kunnen na thuiskomst niet in behandeling worden genomen.

Verzekeringen
Indien u via Beautiful Britain uw verzekering(en) geregeld heeft, bent u verzekerd bij de..Touring. Voor de exacte voorwaarden van zowel de annulerings- als de reisverzekering kunt u kijken op www.touring.be.

Huisdieren
U dient zelf zorg te dragen voor de juiste papieren voor uw huisdier. Meer informatie omtrent de te doorlopen procedure vindt u op onze website onder Praktische Informatie. Mocht uw huisdier aan de grens geweigerd worden dan kunt u de schade die hieruit voortvloeit niet verhalen op Beautiful Britain.

Afkortingen
lg=verblijf op basis van logies
lo=verblijf op basis van logies en ontbijt (dit is een Engels ontbijt tenzij anders vermeld)
hp=verblijf op basis van halfpension (ontbijt + diner)
p.p.=per persoon
p.n.=per nacht
1-pk=1-persoonskamer
2-pk=2-persoonskamer
3-pk=3-persoonskamer

Mindervaliden
De accommodaties op deze website zijn in het algemeen niet ingesteld op bijvoorbeeld rolstoelgebruikers en mindervaliden. Aangezien veel accommodaties in Groot-Brittannië gehuisvest zijn in historische gebouwen kunnen er niet altijd speciale voorzieningen worden getroffen. Dat betekent niet dat mindervaliden niet welkom zijn. Integendeel, maar het ontbreken van deze voorzieningen kan Beautiful Britain niet worden verweten. Beautiful Britain zal alles in het werk stellen om een geschikte kamer te reserven, maar kan dit nooit garanderen.