Algemene verkoopsvoorwaarden

Wanneer u een reservering maakt bij Beautiful Britain betekent dit dat u akkoord gaat met onze algemene en bijzondere voorwaarden.
Beautiful Britain erkent de algemene voorwaarden van de Geschillen commissie Reizen

 Algemene Voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pakket-reisovereenkomsten

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

Artikel 2: Informatie van de organisator en de doorverkoper voor de sluiting van de pakketreisovereenkomst (PRW art. 5, 1°)

1. De organisator en ook de doorverkoper, verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:

1° de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:

a) de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal nachten;

b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen, en data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen, indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering [1]

 c) de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land van bestemming;

d) de verstrekte maaltijden

e) de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;

f) ingeval zulks niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep

g) de taal waarin de andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;

h) of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteiten;

2° de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die alsnog voor rekening van de reiziger kunnen zijn;

3° de betalingsmodaliteiten;

4° het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;

5° algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen,

met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over geldende formaliteiten op gezondheidsgebied;

6° de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding;

7° inlichtingen over de annulering en/of bijstandsverzekeringen;

 • 2 De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardformulier worden verstrekt aan de reiziger (cfr. PRW art. 6);
 • 3 De precontractuele informatie die de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst. Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij bij wederzijds akkoord van de partijen. (cfr. PRW art. 8).

Artikel 3: Informatie vanwege de reiziger

 1. De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de pakketreisovereenkomst.
 1. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4: De pakketreisovereenkomst (cfr. PRW art. 10-14)

 • 1: 1° Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de organisator of indien er een                         doorverkoper bij betrokken is, deze laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame                                 gegevensdrager, zoals bijv. een mail, een papieren document of een PDF.

2° Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger                   het recht een papieren kopie te vragen.

 

 • 2: De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie, zoals vermeld in artikel 2, en de volgende informatie:

1° de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;

2° dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis en een bijstandsverplichting heeft;

3° de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie;

4° de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of om zijn beklag te doen over mogelijke non-conformiteit;

5° de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;

6° informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;

7° informatie over de interne klachtenafhandeling;

8* informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online geschillenbehandeling;

9° informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen:

 • 3: Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:

1° de nodige ontvangstbewijzen;

2° vouchers en vervoerbewijzen;

3° informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.

Artikel 5: De prijs

 • 1: 1° Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet.

2° In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend.

3° Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:

 1. a) de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of
 2. b) de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of
 3. c) de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang

4° Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.

 • 2: Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, zijn de regels inzake wijziging van toepassing.
 • 3: Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen vóór het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bijv. een mail, een papieren document of de PDF, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.
 • 4: In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt, staaft de organisator die kosten.

Artikel 6: Betaling van de reissom

 1. Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreis-overeenkomst, als voorschot, een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.
 1. Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeen gekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk één maand voor de vertrekdatum.

3.. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of de doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst

 

 • 1. De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:
 1. de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk zeven dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bijv. een mail, een papieren document of een PDF, op de hoogte stelt en
 2. de eventueel bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht.
 • 2. Degene die de pakketreisovereenkomst overdraagt, en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen, die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt, in kennis van de kosten van de overdracht.

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 9: Wijziging door de reisorganisator voor de afreis

 • 1: De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij:

1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en

2° het om een onbeduidende verandering gaat, en

3° de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bijv. een mail, een papieren document of een PDF, in kennis stelt.

 • 2: 1° Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:
 1. a) van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis;
 2. b) van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;
 3. c) van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit;
 4. d) van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en
 5. e) in voorkomend geval, de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan.
 • 3: Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.
 • 4: Indien de pakketreisovereenkomst op grond van §2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.

Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis

 • 1. De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:

1° indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:

 1. a) twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen;
 2. b) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen;
 3. c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of

2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.

 • 2. In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug, zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 11: Opzegging door de reiziger

 • 1: 1° De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator.

2° In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandaardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.

3° Indien er geen gestandaardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis minus de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.

 • 2: 1° De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen.

2° In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.

 • 3: De organisator betaalt, uiterlijk binnen de veertien dagen, alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding.

Artikel 12: Non-conformiteit tijdens de reis

 • 1: De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.
 • 2: Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat:

1° onmogelijk is, of

2° onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten.

3° Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of op een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.

 • 3: 1° Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken.

2° Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non-conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist.

 • 4: 1° Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten, niet kan worden verricht biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit

2° Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe.

3° De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.

 • 5: 1° Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken.

2° Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger.

3° Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/of schadevergoeding

 • 6: Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreis-overeenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger.
 • 7: De beperking van de kosten, zoals bedoeld in §6, is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.
 • 8: De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.
 • 9: De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel

 

 1. De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht.

2° Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de, door de wet van 21/11/2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet.

Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding

 • 1: De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te wijten is.
 • 2: De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald.
 • 3: De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan:

1° de reiziger;

2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen of

3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

Artikel 16: Verplichting tot bijstand

 • 1: De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:

1° nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;

2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen.

 • 2: Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door de organisator.

Artikel 17: Klachtenregeling

 

 1. Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet de reiziger deze zo snel mogelijk per duurzame gegevensdrager indienen bij de doorverkoper of reisorganisator.
 1. Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.
 1. Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de pakketreis-overeenkomst bij de doorverkoper of bij de reisorganisator per duurzame gegevensdrager zijn klacht formuleren.

Artikel 18: Verzoeningsprocedure

 1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.
 1. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.
 1. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen.
 1. Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.
 1. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

Artikel 19: Arbitrage of Rechtbank

 1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor rechtbank.
 1. De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden; noch als eisende, noch als verwerende partij.
 1. De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag meer dan 1250 €, bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van het per duurzame gegevensdrager bezorgde bericht, waarin wordt aangegeven dat een dossier met vordering vanaf 1250 € werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen.
 1. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra vier maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil).
 1. Geschillen met betrekking tot lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.
 1. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.
 1. Ontwerp van Algemene Voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor Gekoppelde Reisarrangementen (GR)[1]

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op GR die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

Artikel 2: Definitie

Er is sprake van een GR indien ten minste twee verschillende soorten reisdiensten voor dezelfde reis of vakantie worden aangekocht, die echter geen pakketreis vormen en waarvoor afzonderlijke overeenkomsten worden gesloten met de verschillende reisdienstverleners, waarbij een professioneel:

 1. tijdens één bezoek aan of contactmoment met het eigen verkooppunt het apart selecteren en apart betalen van elke reisdienst door de reiziger faciliteert, of
 1. op gerichte wijze de aankoop van ten minste één aanvullende reisdienst bij een andere professioneel faciliteert waarbij uiterlijk 24 uur na de bevestiging van de boeking van de eerste reisdienst een overeenkomst met die andere professioneel wordt gesloten.

Artikel 3: Informatie aan de reiziger vooraleer een GR tot stand komt

De professioneel die een GR faciliteert verstrekt de reiziger de wettelijk voorgeschreven standaard-informatie en wijst hem op de volgende informatie:

 1. Dat de reiziger geen pakketreis heeft afgesloten en elke dienstverlener aansprakelijk is voor de goede contractuele uitvoering van zijn eigen diensten.
 1. Dat de reiziger aanspraak kan maken op bescherming bij insolventie.

Artikel 4: Gevolgen van de niet naleving van de informatieverplichting

Indien de professioneel die GR faciliteert geen correcte informatie heeft gegeven, zijn de rechten en de verplichtingen van een pakketreis van toepassing, behoudens voor prijswijzigingen en wijzigingen van de pakketreis.

Artikel 5: Informatie door de reiziger

 

1: De persoon die het GR afsluit, moet aan de professionelen alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

2: Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de professioneel, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Insolventie

Professionelen die GR faciliteren stellen zekerheden voor de terugbetaling van alle bedragen die zij ontvangen van reizigers, voor zover een reisdienst, die deel uitmaakt van een GR ten gevolge van hun insolventie niet wordt verleend.

Indien deze professionelen de partij zijn die voor het passagiersvervoer verantwoordelijk is, dekt de zekerheid ook de repatriëring van de reiziger.

Artikel 7: Aansprakelijkheid voor boekingsfouten

 

1 : De professioneel is aansprakelijk voor elke fout:

– door technische gebreken in het boekingssysteem die aan hem te wijten is

– die hij tijdens het boekingsproces maakt, indien hij heeft aanvaard de boeking van reisdiensten te regelen.

2: Een professioneel is niet aansprakelijk voor boekingsfouten die aan de reiziger te wijten zijn of die door onvermijdbare en buitengewone omstandigheden worden veroorzaakt.

Artikel 8: Klachtenregeling

De professioneel verstrekt aan de reiziger informatie over de interne klachtenbehandeling.

 

Artikel 9: Verzoeningsprocedure

1 . Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

 1. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.
 1. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen.
 1. Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.
 1. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

Artikel 10: Arbitrage of rechtbank

 1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank.
 1. De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.
 1. De professioneel die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen.
 1. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.
 1. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:

telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00

City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 129 Brussel

e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be

Bijzondere Voorwaarden van Beautiful Britain

Beautiful Britain is vrij bij het bepalen van zijn bijzondere voorwaarden. Deze kunnen echter nooit tegenstrijdig zijn aan de Algemene Voorwaarden en ook niet aan de wet. De bijzondere voorwaarden dienen tevens als toelichting van de algemene voorwaarden.

Artikel 1: Prijzen

 1. De overeengekomen prijs in de pakketreisovereenkomst is – behoudens kennelijke materiële vergissing – vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, behalve deze die, ingevolge lokale reglementeringen, enkel ter plaatse door de reiziger in contanten kunnen betaald worden
 2. De prijs is aangeduid per persoon, tenzij anders vermeld.
 3. De prijzen bevatten: de diensten zoals omschreven op de bevestiging overhandigd aan de klant.
 4. Niet-inbegrepen zijn de diensten voor eventuele inentingen, kosten voor reispas en/of visum, annulatie- en/of bijstandsverzekering, alle persoonlijke uitgaven, fooien, uitstappen of toegangsgelden die niet uitdrukkelijk als inbegrepen aangeduid staand.

Prijzen die mondeling of telefonisch door onze reserveringsdienst worden gegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.

 1. Aan dossiers op aanvraag, behalve indien zij in een vaste boeking resulteren, zijn altijd 50€ dossierkosten verbonden.
 2. De prijzen zijn berekend op basis van;
 3. a) wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland die op datum van reservatie bekend waren. De wijziging van de wisselkoersen zal worden doorgevoerd, indien de koers van de Britse pond hoger is dan de de koers op moment van reservatie en dit tot uiterlijk 1 maand voor aanvang van de reis.
 4. b) taksen en heffingen, met inbegrip van de luchthaventaksen, in vergelijking met de toestand op datum van de te koop aanbieding.
 5. c) de vervoerprijs met inbegrip van de energieprijzen die een element uitmaken van deze vervoerprijs op basis van de datum van de te koop aanbieding.
 6. Zo de verhoging 8 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de pakketreis-overeenkomst zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op terugbetaling van de bedragen die hij aan de organisator heeft betaald.[2]

Artikel 2: Formaliteiten

 1. De reiziger dient te bevestigen kennis genomen te hebben van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem in de brochure of door de doorverkoper worden medegedeeld.
 2. Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto te beschikken. Kinderen die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen documenten voor te leggen, waarop de ouders hun toestemming verlenen om alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar zij hun vakantie doorbrengen en hun adres in België.
 3. Huisdieren kunnen op reis meegenomen worden mits rekening te houden met de specifieke richtlijnen die door de organisator worden verstrekt. Zij moeten in elk geval in regel zijn met de vaccinatievoorschriften. De organisator aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid bij eventuele schade noch voor moeilijkheden die voortspruiten uit het meenemen van huisdieren.

Artikel 3: Bagage 

Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage van de luchthaven een property irregularity report invullen. Zonder dit document is het onmogelijk om een vergoeding te bekomen. Bij transport per autocar dient een attest aan de begeleidend medewerker gevraagd.

Artikel 4: Dienstregeling

De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.

Artikel 5: Annulering en wijzigingen door de reiziger

1.De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt bepaald door de datum van ontvangst door de organisator. Alle bedragen zijn aangeduid per persoon. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 1. bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: het voorschot;
 2. bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
 3. bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
 4. bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
 5. bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
 6. bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
 7. bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom.

Uitzonderingen:

 • bij annulering van vluchten bedragen de annuleringskosten altijd 100%
 • bij annulering van vooraf geboekte tickets, zoals bijvoorbeeld voetbaltickets, Military Tattoo tickets en theatertickets, bedragen de annuleringskosten altijd 100%. Hetzelfde geldt voor Legoland arrangementen.
 1. Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard mits betaling van onderstaande kosten, naast de normale prijsaanpassing.

Na totstandkoming van de overeenkomst kunt u verzoeken om één of ander te wijzigen. Hiervoor geldt, voor zover de gewenste wijziging nog mogelijk is, de voorwaarde dat u de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Indien de wijziging plaatsvindt binnen 28 dagen voor vertrek, worden 30 euro wijzigingskosten in rekening gebracht. Bovendien bent u gehouden eventuele door de wijziging ontstane extra kosten te vergoeden.

Uitstel van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop de annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn. In dat geval zijn geen wijzigingskosten verschuldigd maar annuleringskosten.

Uitzonderingen

 1. vluchten kunnen niet gewijzigd worden (zie uitzonderingen annuleren)
 2. vooraf geboekte tickets, zoals bijvoorbeeld voetbaltickets, Military Tattoo-tickets en theatertickets kunnen niet gewijzigd worden. Hetzelfde geldt voor Legoland-arrangementen.

Wijzigingen die niet via Beautiful Britain zijn gemaakt kunnen kosten met zich meebrengen. Deze kunnen niet op Beautiful Britain worden verhaald.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. De in dit document opgenomen informatie werd opgemaakt volgens gegevens die ons bekend waren tot zes maanden voor de publicatie ervan. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door de organisator worden meegedeeld.
 2. De prestaties van de organisator nemen een aanvang en eindigen op de opstapplaats.

Artikel 7: Klachtenregeling

 1. De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, de organisator onverwijld op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uitvoering van de pakketreis-overeenkomst.
 2. De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits het indienen van een geschreven attest uitgaande van de betrokken dienstenverlener en waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft.
 3. Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van Antwerpen bevoegd.

Artikel 8: clausule n.a.v. coronavirus

“De reiziger erkent naar behoren te zijn ingelicht over de uitzonderlijke omstandigheden die zijn veroorzaakt door de coronavirus crisis en die van invloed kunnen zijn op zijn reis, en over de situatie van de pandemie op zijn reisbestemming. Hij heeft ook kennis genomen van de actuele reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken waarin wordt gewaarschuwd dat reizen momenteel worden afgeraden (https://diplomatie.belgium.be/nl). De reiziger verklaart dan ook volledig op de hoogte te zijn van de risico’s die het coronavirus met zich meebrengt voor het goede verloop van zijn reis en beslist toch met kennis van zaken op reis te willen vertrekken”. 

VERKORTE PRIVACY VERKLARING

Uw persoonsgegevens worden door Karin De Bast verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop van uw vakantie en/of gerelateerde diensten en voor direct marketing (om u nieuwe vakantieproducten of -diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@beautifulbritain.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze desgevallend laten verbeteren of wissen. Daarbij is het mogelijk dat wij u vragen om uw identiteit te bewijzen zodat wij de gegevens aan de juiste persoon bezorgen. Als u vragen heeft over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de zaakvoerder, Karin De Bast via karin@beautifulbritain.be. Bent u het niet eens met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.beautifulbritain.be. 

Bijlage 1 – Deel B.- Standaardinformatieformulier voor pakketreisovereenkomsten in andere dan de in deel A bedoelde situaties

De combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302, omgezet door de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten.

Bijgevolg kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden. Onderneming Beautiful Britain is ten volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis.

Onderneming Beautiful Britain beschikt ook over de wettelijke verplichte bescherming om u terug te betalen en, indien het vervoer is inbegrepen in de pakketreis, te repatriëren ingeval zij insolvent wordt/worden.

Basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302

 • Voordat hij de pakketreisovereenkomst sluit, zal de reiziger alle essentiële informatie over de pakketreis ontvangen.
 • De aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn opgenomen, berust altijd bij ten minste één professioneel.
 • De reiziger krijgt een noodtelefoonnummer of gegevens inzake een contactpunt via welk hij contact kan opnemen met de organisator of de reisagent.
 • De reiziger kan de pakketreis, met inachtneming van een redelijke termijn en eventueel tegen de betaling van extra kosten, aan een andere persoon overdragen.
 • De prijs van de pakketreis kan alleen worden verhoogd indien specifieke kosten toenemen (bijvoorbeeld brandstofprijzen), indien zulks uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen, en in elk geval niet later dan twintig dagen vóór het begin van de pakketreis. Indien de prijsverhoging hoger is dan 8 % van de prijs van de pakketreis kan de reiziger de overeenkomst opzeggen. Indien de organisator zich het recht op een prijsverhoging voorbehoudt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering wanneer de relevante kosten zouden afnemen.
 • Ingeval een van de essentiële elementen van de pakketreis, met uitzondering van de prijs, aanzienlijk wordt gewijzigd, kan de reiziger de overeenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en krijgt hij een volledige terugbetaling. Indien de professioneel die voor de pakketreis verantwoordelijk is, de pakketreis vóór het begin van de pakketreis annuleert, heeft de reiziger recht op terugbetaling en, indien passend, op een schadevergoeding.
 • De reiziger kan de overeenkomst in uitzonderlijke omstandigheden zonder betaling van een opzegvergoeding vóór het begin van de pakketreis opzeggen, bijvoorbeeld wanneer er op de plaats van bestemming ernstige veiligheidsproblemen zijn die waarschijnlijk gevolgen zullen hebben voor zijn pakketreis.
 • Daarnaast kan de reiziger de overeenkomst te allen tijde vóór het begin van de pakketreis opzeggen tegen betaling van een passende en gerechtvaardigde opzegvergoeding.
 • Indien na het begin van de pakketreis aanzienlijke elementen van de pakketreis niet zoals afgesproken kunnen worden geleverd, moet een geschikt alternatief arrangement aan de reiziger worden aangeboden, zonder extra kosten. Indien de diensten niet worden uitgevoerd volgens de overeenkomst en dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator dit probleem niet heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen.
 • In geval van reisdiensten die niet uitgevoerd zijn of niet goed uitgevoerd zijn heeft de reiziger ook recht op een prijsvermindering en/of schadevergoeding.
 • De organisator is verplicht reizigers die in moeilijkheden verkeren, bijstand te verlenen.
 • Indien de organisator of de doorverkoper insolvent wordt, zullen de betaalde bedragen worden teruggestort. Indien de insolventie van de organisator of, indien van toepassing, de doorverkoper na het begin van de pakketreis intreedt en het vervoer in de reis of de vakantie inbegrepen is, wordt er voor repatriëring van de reiziger gezorgd. XY heeft zich van bescherming bij insolventie voorzien bij Amlin Insurance SE. Wanneer diensten door de insolventie van XY niet worden verleend, kunnen reizigers met deze entiteit of, in voorkomend geval, de bevoegde autoriteit contact opnemen (Bijhuis België, Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel, België, insolvency.claims.be@msamlin.com, +32-(0)2/894.70.00)

Extra informatie en weetjes

Totstandkoming
Op het moment dat u alle gegevens heeft doorgegeven en akkoord bent gegaan met de algemene en bijzondere voorwaarden, beschouwt Beautiful Britain dit als een definitieve reservering. Bij wijzigingen en annuleringen worden de bijzondere voorwaarden gehanteerd. Ook een boeking op aanvraag beschouwt Beautiful Britain als een definitieve reservering. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur. U dient te controleren of de (persoons)gegevens op deze bevestiging/factuur juist zijn. Is hetgeen op de bevestiging/factuur vermeld staat niet in overeenstemming met wat u heeft gereserveerd dient u contact met ons op te nemen.

Vooruitboekingen
Vooruitboekingen zijn aanmeldingen voor nog niet gepubliceerde reizen in het volgende seizoen. Wij behouden ons het recht voor om bij deze nog niet gepubliceerde reizen wijzigingen aan te brengen (b.v. in het vluchtschema, tijden, route, prestatie, prijs, voorwaarden). Vooruitboekingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Voor een vooruitboeking wordt een aanbetaling van € 50 per persoon in rekening gebracht. Zodra ons nieuwe aanbod uit is ontvangt u de definitieve factuur en kunt u de boeking nog binnen 5 dagen kosteloos annuleren of wijzigen, daarna is de boeking bindend.

Reisduur
Indien, bij reizen waarbij vervoer is inbegrepen, de reis- en verblijfsduur in de publicatie is vermeld in dagen, worden de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht de vertrek- en aankomsttijd, als gehele dagen meegeteld. Dit kan er in sommige gevallen toe leiden dat het feitelijk verblijf op de bestemming minder dagen telt dan in de publicatie vermeld.

Reisdocumenten
U ontvangt uw reisdocumenten ca. 2 weken voor vertrek, mits betaling van de volledige reissom.

Formaliteiten

Voor een bezoek aan Groot-Brittannië heeft u vanaf 01 oktober 2021 een geldig internationaal paspoort nodig. Deze moet nog geldig zijn tot en met de dag van uw thuiskomst. Personen met een andere nationaliteit dan de Belgische, dienen
contact op te nemen met hun ambassade om te informeren naar de juiste benodigde reisdocumenten. U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste reisdocumenten. Beautiful Britain kan
hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Vooraf geboekte tickets
Voor vooraf geboekte tickets, zoals voetbaltickets, Military Tattoo tickets en theater tickets, geldt dat de prijs die op uw kaartje staat lager kan zijn dan de prijs die u via Beautiful Britain betaalt. Dit heeft te maken met de administratiekosten die onze agent ter plaatse ons aanrekent. Echter u bent vooraf zeker van een ticket!

Kortingen
Bij (vroegboek)kortingen geldt dat u slechts van één voordeel per reservering kan gebruik maken

Kinderkorting
Kinderen komen alleen in aanmerking voor kinderkorting (indien van toepassing) wanneer ze slapen op de kamer bij twee volbetalenden. Indien kinderen gratis mogen overnachten wordt ter plaatse veelal een kleine vergoeding gevraagd voor de maaltijden zoals het ontbijt. Hou er rekening mee dat er meestal een extra bed/extra bedden in de kamer geplaatst worden. Hierdoor wordt de ruimte in de kamer beperkt. Extra bedden zijn vaak bijzetbedden of opklapbedden.
Indien voor kinderen een eigen kamer wordt gevraagd, betalen de kinderen dezelfde prijs als de volwassenen.

Kinderstoel/kinderbedje
De meeste accommodatieverschaffers hebben een beperkt aantal kinderstoelen en-bedjes beschikbaar.
Voor beddengoed voor een kinderbedje dient u zelf te zorgen en dit wat de verhuringen betreft. Wanneer u een kinderstoel of –bedje wilt reserveren dan dient u dit bij reservatie op te geven. Beschikbaarheid kan door Beautiful Britain nooit worden gegarandeerd.

Speciale wensen
Heeft u een bepaalde voorkeur –preferentie- voor bijvoorbeeld ligging (bij de lift, bij het zwembad etc.) of kamertype (met bad, met balkon etc.) dan kunt u dit bij boeking doorgeven. Beautiful Britain zal uw voorkeur kenbaar maken bij de dienstverlener. Deze zal trachten tegemoet te komen aan uw verzoek, indien mogelijk. Beautiful Britain kan dit echter niet garanderen.
Indien deze voorkeur voor de reiziger van dergelijk belang is dat het al dan niet boeken van de reis ervan afhangt, spreekt men van een essentie.Dit moet wel bij de boeking duidelijk gesteld worden. Beautiful Britain behoudt zich het recht voor om voor een essentie de volgende kosten in rekening te brengen: €20,- per boeking + eventuele door de dienstverleners in rekening gebrachte, extra kosten.

Borg
Ter plaatse kan een borg gevraagd worden voor bijvoorbeeld uw accommodatie, kinderstoelen, kinderbedjes, beddengoed en/of tuinmeubelen. Deze krijgt u terug wanneer u alles weer in goede staat oplevert. De borg is een zaak tussen u en de accommodatieverschaffer.

Faciliteiten van de accommodatie
Bij de beschrijvingen van de verschillende accommodaties vindt u een opsomming van de faciliteiten. Hou er rekening mee dat voor het gebruik van bepaalde faciliteiten, zoals sauna’s en tennisbanen soms een toeslag betaald moet worden. Het is mogelijk dat faciliteiten in het voor- en naseizoen of bij gebrek aan belangstelling gesloten zijn.

Interieur van de accommodatie
Het beeldmateriaal dat op deze site/ als in de brochure is gebruikt dient slechts ter indicatie. Aangezien niet iedere hotelkamer, huisje etc. gelijk is, kan het voorkomen dat de u toegewezen accommodatie afwijkt van de foto’s op deze website/ in deze brochure..
De keukeninventaris is veelal beperkter dan in België. Zo is bijvoorbeeld een koffiezetapparaat niet altijd aanwezig. In de badkamer is het soms niet mogelijk om de douchekop op te hangen.

Vervoer
voertuigen die op LPG rijden mogen niet reizen met Eurotunnel. Wel mogen campers en caravans onder bepaalde voorwaarden ingebouwde LPG installaties meenemen om te koken, voor verlichting, air-conditioning en verwarming. Beautiful Britain is niet aansprakelijk indien uw voertuig door het inspectieteam passage wordt geweigerd.
a.het is in Groot-Brittannië wettelijk niet toegestaan om met een caravan/aanhanger te rijden die langer is dan 7 meter (incl. dissel) of breder dan 2.3 meter. Een caravan/aanhanger meenemen die niet binnen de toegestane afmetingen valt is dus voor eigen risico. Beautiful Britain accepteert hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.
b.passage kan niet worden gegarandeerd wanneer de afmetingen van uw voertuig groter blijken te zijn dan bij boeking aangegeven. Schade die hieruit voortvloeit kan niet op House of Britain Belgium worden verhaald.
c.voertuigen die commerciële goederen vervoeren worden beschouwd als vracht. Wanneer u dit niet bij boeking heeft kenbaar gemaakt kan dit ter plaatse bijbetaling en vertraging betekenen. Beautiful Britain is hiervoor niet aansprakelijk.
d.sinds de invoering van de wet tegen het terrorisme is iedere passagier verplicht de volgende gegevens te verstrekken bij het maken van een passage per schip:
1. Initialen en volledige achternaam
2. Geslacht
3. Nationaliteit
4. Geboortedatum
5. Merk en kenteken van het vervoermiddel voor zover van toepassing

e.namen zoals vermeld op de reisdocumenten moeten overeenkomen met de namen zoals vermeld op de identiteitskaarten. U dient bij reservatie de juiste informatie aan Beautiful Britain door te geven. Indien u door de vervoersmaatschappij wordt geweigerd op grond van onjuiste informatie op de reisdocumenten, kan deze schade niet op Beautiful Britain worden verhaald.
f.passagiers worden geacht bekend te zijn met de vervoersvoorwaarden van de maatschappij in kwestie. Deze zijn terug te vinden op de website van de maatschappij.
g.passagiers die speciale assistentie nodig hebben dienen dit bij boeking te melden. Bij check-in kunnen zij zich melden bij de vertegenwoordiger van de maatschappij, die zorgt voor assistentie. Lichamelijk gehandicapten kunnen dit eveneens doorgeven aan de reserveringsafdeling van Beautiful Britain. Deze zal proberen een gunstige plaats op het autodek te reserveren (bij de liften) of zorgen voor assistentie van de bemanning. Dit kan echter nimmer worden gegarandeerd. U dient zich bij check-in bekend te maken.
h.de check-in tijden zijn per vervoersmaatschappij verschillend. Afhankelijk van de gekozen maatschappij bedraagt de check-in tijd tussen de 30 en 120 minuten. Onze medewerkers kunnen u meer gedetailleerde informatie verstrekken.

Klachten
Het is altijd mogelijk dat uw reis niet voldoet aan uw verwachtingen en/of eisen. Mocht dit het geval zijn, dan dient u hiervan in eerste instantie direct melding te maken bij de verantwoordelijke dienstverlener zoals de accommodatieverschaffer of vervoersmaatschappij. Deze krijgt hiermee de kans uw klacht of het probleem op te lossen. Indien dit ter plekke niet naar tevredenheid gebeurt kunt u contact opnemen met ons kantoor. Wij zijn tevens zeven dagen per week bereikbaar op telefoonnummer 0032-476 96 02 en zullen onze uiterste best doen u te helpen. Klachten die niet bij ons gemeld zijn vanaf de bestemming kunnen na thuiskomst niet in behandeling worden genomen.

Verzekeringen
Indien u via Beautiful Britain uw verzekering(en) geregeld heeft, bent u verzekerd bij VAB. Op aanvraag bezorgen wij u de exacte voorwaarden van zowel de annulerings- als de reisverzekering.

Huisdieren
U dient zelf zorg te dragen voor de juiste papieren voor uw huisdier. Meer informatie omtrent de te doorlopen procedure vindt u op onze website onder Praktische Informatie. Mocht uw huisdier aan de grens geweigerd worden dan kunt u de schade die hieruit voortvloeit niet verhalen op Beautiful Britain.

Afkortingen
lg=verblijf op basis van logies
lo=verblijf op basis van logies en ontbijt (dit is een Engels ontbijt tenzij anders vermeld)
hp=verblijf op basis van halfpension (ontbijt + diner)
p.p.=per persoon
p.n.=per nacht
1-pk=1-persoonskamer
2-pk=2-persoonskamer
3-pk=3-persoonskamer

Mindervaliden
De accommodaties op deze website zijn in het algemeen niet ingesteld op bijvoorbeeld rolstoelgebruikers en mindervaliden. Aangezien veel accommodaties in Groot-Brittannië gehuisvest zijn in historische gebouwen kunnen er niet altijd speciale voorzieningen worden getroffen. Dat betekent niet dat mindervaliden niet welkom zijn. Integendeel, maar het ontbreken van deze voorzieningen kan Beautiful Britain niet worden verweten. Beautiful Britain zal alles in het werk stellen om een geschikte kamer te reserveren, maar kan dit nooit garanderen.